СХВАЛЕНО                                                                                                                                                                                                          ЗАТВЕРДЖУЮ

на  засіданні                                                                                                                                                                     Директор школи       Є.Є. Перський

педагогічної ради                                                                                                                                                                                                        24.05.2019

від  24.05.2019   №

Освітня програма

закладу загальної  середньої освіти   І ступеня  Харківського  приватного навчально-виховного комплексу «Ліцей Шаалавім»  Харківської області

на 2019-2024 роки

Харків   2019

Освітню  програму закладу загальної  середньої освіти   І ступеня     Харківського  приватного навчально-виховного комплексу «Ліцей Шаалавім»    розроблена на виконання Закону України «Про освіту», Державного стандарту початкової загальної  освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів  України від 21.02.2018 №87.

Освітня програма початкової освіти окреслює  рекомендовані підходи до планування й організації закладом освіти  єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення здобувачами початкової освіти обов’язкових  результатів, визначених Державним стандартом початкової загальної освіти (далі Державний стандарт).

Освітня  програма  закладу загальної середньої освіти І ступеня (далі Ліцей) розроблена на основі Типових  освітніх  програм закладів загальної середньої  освіти І ступеня, затверджених наказами Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 №407 (для 3-4 класів),  від 21.03.2018 №268 (для  1-2 класів).

У 2019 році Ліцей  рішенням педагогічної ради обрав  для освітнього процесу у 1-2-х класах   Типову освітню програму  закладу загальної середньої освіти,  розроблену під керівництвом Савченко О.Я.  Зміст  цієї  типової освітньої  програми має потенціал для  формування ключових компетентностей,  враховано інтегрований характер компетентності, реалізацію внутрішньо предметних,  між предметних зв’язків,  раціонально розподілено  навчальні години на вивчення окремих предметів за освітніми галузями.

Метою початкової освіти є всебічний  розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентностей  та наскрізних  умінь відповідно  до вікових та

індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей, розвиток самостійності, творчості та допитливості.

Початкова освіта має такі  цикли, як 1-2 і 3-4 класи, починаючи з 2019 року, що враховують вікові особливості  розвитку та потреби дітей і дають можливості забезпечити подолання розбіжностей у досягненнях, зумовлених готовністю до здобуття освіти.

Загальний обсяг навчального навантаження та  орієнтовна тривалість і  можливі взаємозв’язки  освітніх галузей, предметів: загальний обсяг навчального навантаження для учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти складає  3500 годин на навчальний рік, а саме: для 1-х класів 805 годин на навчальний рік, для 2-х класів – 875 годин на навчальний рік, для

3-х  класів – 910 годин на навчальний рік,  для 4-х класів – 910 годин на навчальний рік.

Освітню програму укладено за такими галузями:

 • Мови і літератури;
 • Суспільствознавство;
 • Мистецтво;
 • Математика;
 • Природознавство;
 • Технології;
 • Здоров’я і фізична культура.

Освітні  галузі  реалізуються  через окремі предмети. Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах.

У  початковій  школі може здійснюватись поділ класів на групи при вивченні окремих предметів відповідно  до чинних нормативів.

Основними формами  організації освітнього процесу у початковій школі є різні типи уроку, екскурсії,  віртуальні подорожі, квести, спектаклі, які вчитель організовує  у межах уроку або у позаурочний час.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи умови роботи, забезпечуючи  досягнення очікуваних результатів, зазначених у навчальних  програмах.

Освітній  процес у початковій  школі організовується за рахунок  навчального часу інваріантної та варіативної складових. Навчальний  час, передбачений на варіативну складову,  може  бути використаний на предмети інваріантної складової, на проведення індивідуальних та групових занять,

запровадження факультативів, курсів за  вибором, індивідуальні заняття та консультації.

Відповідно до Закону України «Про освіту»  початкова освіта здобувається, як правило, з шести років.

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти за  інших умов.

Змістовне  наповнення предмета «Фізична культура» заклад освіти формує самостійно з варіативних модулів  відповідно до особливостей учнів матеріально-технічної бази, кадрового забезпечення, народних традицій. Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично  допустимого навантаження учнів.

З метою недопущення перевантаження  учнів за рішенням педагогічної ради при оцінюванні учнів з відповідних предметів, а саме: образотворчого мистецтва, музики, фізичної культури дозволяється враховувати результати їх навчання у закладах освіти іншого типу (художніх, музичних, спортивних школах), участь у позашкільних закладах.

Вимоги до обов’язкових  результатів навчання  визначаються з урахуванням компетентнісного підходу до навчання, в основу якого  покладено ключові компетентності.

Необхідною  умовою формування компетентностей  є діяльнісна  спрямованість  навчання, яка передбачає включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, практичної спрямованості.

Формуванню ключових компетентностей сприяє  встановлення  та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньо предметних  зв’язків, а саме: змістовно-інформаційних, операційно-діяльнісних і    організаційно-методичних, що сприяє посиленню  пізнавального інтересу учнів до  навчання і підвищенню рівня їхньої загальної культури, систематизації навчального  матеріалу, формуванню наукового світогляду.

Компетентнісний  потенціал кожної освітньої галузі  забезпечує формування всіх ключових компетентностей.

До ключових компетентностей належать:

 • вільне володіння державною мовою;
 • математична компетентність;
 • компетентності у галузі природничих наук, технічних технологій;
 • інноваційність;
 • екологічна компетентність;
 • інформаційно-комунікаційна компетентність;
 • навчання впродовж життя;
 • громадянські та соціальні компетентності;
 • культурна компетентність;
 • підприємливість і фінансова грамотність.

Основою формування  ключових компетентностей є  досвід здобувачів освіти, їх потреби, які мотивують  до навчання, знання та вміння, які формуються у  різному освітньому середовищі (школі, родині), різноманітних соціальних ситуаціях і зумовлюють формування ставлення до них.

Для кожної  освітньої галузі визначено обов’язкові  результати навчання здобувачів освіти, які є основою для їх подальшого навчання.  Освітньою  програмою визначено очікувані результати навчання (компетентностей), визначених Державним стандартом.

Мовно-літературна освітня галузь включає  українську мову та літературу, зарубіжну літературу, російську мову та  літературу, англійську мову та іврит.

Здобувач освіти: взаємодіє з іншими особами усно,  сприймає і використовує інформацію  для досягнення життєвих цілей у різних комунікативних ситуаціях; сприймає, аналізує, інтерпретує, критично оцінює інформацію в  текстах різних видів, висловлює думки, почуття, ставлення, взаємодіє з  іншими особами письмово, в режимі реального часу, дотримується норм літературної мови.

Метою іншомовної освіти є формування іншомовної комунікативної компетентності для безпосереднього та опосередкованого міжкультурного спілкування, що забезпечує розвиток інших ключових компетентностей та задоволення різних життєвих потреб здобувача освіти.

Здобувач освіти: сприймає інформацію, висловлену іноземною мовою в умовах безпосереднього та опосередкованого міжкультурного спілкування, та критично оцінює таку інформацію; розуміє прочитані іншомовні тексти різних видів для отримання інформації або емоційного задоволення, використовує прочитану інформацію та критично оцінює її; надає інформацію, висловлює думки, почуття та ставлення, взаємодіє з іншими

особами усно, письмово та в режимі реального часу, використовуючи іноземну мову.

Метою математичної освітньої галузі є формування математичної та інших ключових компетентностей; розвиток мислення, здатності розпізнавати і моделювати процеси та ситуації з повсякденного життя, які  можна розв’язувати із застосуванням математичних методів, а також здатності робити усвідомлений вибір.

Здобувач освіти: досліджує ситуації і визначає проблеми, які можна розв’язувати із застосуванням математичних методів; моделює процеси і

ситуації, розробляє стратегії (плани) дій для розв’язування різноманітних задач; критично оцінює дані, процес та результат розв’язання навчальних і практичних задач; застосовує досвід математичної діяльності для пізнання навколишнього світу.

Метою природничої освітньої галузі є формування компетентностей в галузі природничих наук, техніки і технологій, екологічної та інших ключових компетентностей шляхом опанування знань, умінь і способів діяльності, розвитку здібностей, які забезпечують успішну взаємодію з природою, формування основи наукового світогляду і критичного мислення, становлення відповідальної, безпечної і природоохоронної поведінки здобувачів освіти у навколишньому світі на основі усвідомлення принципів сталого розвитку.

Здобувач освіти: відкриває світ природи, набуває досвіду її дослідження, шукає відповіді на запитання, спостерігає за навколишнім світом, експериментує та створює навчальні моделі, виявляє допитливість та отримує радість від пізнання природи; опрацьовує та систематизує інформацію природничого змісту, отриману з доступних джерел, та представляє її у різних формах; усвідомлює розмаїття природи, взаємозв’язки її об’єктів та явищ, пояснює роль природничих наук і техніки в житті

людини, відповідально поводиться у навколишньому світі; критично оцінює факти, поєднує новий досвід з набутим раніше і творчо його використовує для розв’язування проблем природничого характеру.

Метою технологічної освітньої галузі є формування компетентностей в галузі техніки і технологій та інших ключових компетентностей, здатності  до зміни навколишнього світу засобами сучасних технологій без заподіяння йому шкоди, до використання технологій для власної самореалізації, культурного і національного самовираження.

Здобувач освіти: втілює творчий задум у готовий виріб; дбає про власний побут, задоволення власних потреб та потреб тих, хто його оточує; ефективно використовує природні матеріали, дбаючи про навколишній світ; практикує і творчо застосовує традиційні та сучасні ремесла.

Метою інформаційної освітньої галузі є формування інформаційно-комунікаційної компетентності та інших ключових компетентностей, здатності до розв’язання проблем з використанням цифрових пристроїв, інформаційно-комунікаційних технологій та критичного мислення для розвитку, творчого самовираження, власного та суспільного добробуту, навичок безпечної та етичної діяльності в інформаційному суспільстві.

Здобувач освіти: знаходить, подає, перетворює, аналізує, узагальнює та систематизує дані, критично оцінює інформацію для розв’язання життєвих проблем; створює інформаційні продукти та програми для ефективного розв’язання задач/проблем, творчого самовираження індивідуально та у співпраці, за допомогою цифрових пристроїв та без них; усвідомлено використовує інформаційні і комунікаційні технології та цифрові пристрої для доступу до інформації, спілкування та співпраці як творець та (або) споживач, а також самостійно опановує нові технології; усвідомлює наслідки використання інформаційних технологій для себе, суспільства,

навколишнього світу та сталого розвитку, дотримується етичних, міжкультурних та правових норм інформаційної взаємодії.

 Метою соціальної і здоров’я збережувальної освітньої галузі є формування соціальної компетентності та інших ключових компетентностей, активної громадянської позиції, підприємливості, розвиток самостійності через особисту ідентифікацію, застосування моделі здорової та безпечної  поведінки, збереження власного здоров’я та здоров’я інших осіб, добробуту та сталого розвитку.

Здобувач освіти: дбає про особисте здоров’я і безпеку, реагує на діяльність, яка становить загрозу для життя, здоров’я, добробуту; визначає альтернативи, прогнозує наслідки, ухвалює рішення з користю для здоров’я, добробуту, власної безпеки та безпеки інших осіб; робить аргументований вибір на користь здорового способу життя, аналізує та оцінює наслідки і ризики; виявляє підприємливість та поводиться етично для поліпшення здоров’я, безпеки та добробуту.

Метою громадянської та історичної освітньої галузі є формування громадянської та інших компетентностей, власної ідентичності та готовності до змін шляхом осмислення зв’язків між минулим і сучасним життям, активної громадянської позиції на засадах демократії, поваги до прав і свобод людини, толерантного ставлення до оточуючих, набуття досвіду життя в соціумі з урахуванням демократичних принципів.

Здобувач освіти: встановлює зв’язки між подіями, діяльністю людей та її результатами у часі, пояснює значення пам’ятних для себе та інших громадян України дат (подій);  орієнтується у знайомому соціальному середовищі, долучається до його розвитку, пояснює вплив природи та діяльності людей на нього; працює з різними джерелами соціальної та історичної інформації, аналізує зміст джерел, критично оцінює їх; узагальнює інформацію з різних джерел, розповідаючи про минуле і сучасне;

представляє аргументовані судження про відомі факти та історичних осіб, а також про події суспільного життя; має розвинуте почуття власної гідності, діє з урахуванням власних прав і свобод, поважає права і гідність інших осіб, протидіє проявам дискримінації та нерівного ставлення до особистості; усвідомлює себе громадянином України, аналізує культурно-історичні основи власної ідентичності, визнає цінність культурного розмаїття; дотримується принципів демократичного громадянства, бере активну участь у житті шкільної спільноти, місцевої громади.

Метою мистецької освітньої галузі є формування культурної та інших компетентностей, цінностей у процесі пізнання мистецтва та художньо-творчого самовираження в особистому та суспільному житті, поваги до національної та світової мистецької спадщини.

Здобувач освіти: виявляє художньо-образне, асоціативне мислення у процесі художньо-творчої діяльності через образотворче, музичне та інші види мистецтва; пізнає мистецтво, інтерпретує художні образи, набуваючи емоційно-чуттєвого досвіду, виявляє ціннісне ставлення до мистецтва; пізнає себе через художньо-творчу діяльність та мистецтво.

Метою фізкультурної освітньої галузі є формування соціальної та інших ключових компетентностей, стійкої мотивації здобувачів освіти до занять фізичною культурою і спортом для забезпечення гармонійного фізичного розвитку, підвищення функціональних можливостей організму, вдосконалення життєво необхідних рухових умінь та навичок.

Здобувач освіти: регулярно займається руховою активністю, фізичною культурою та спортом; демонструє рухові вміння та навички та використовує їх у різних життєвих ситуаціях; добирає фізичні вправи для підвищення рівня фізичної підготовленості; керується правилами безпечної і чесної гри, уміє боротися, вигравати і програвати; усвідомлює значення фізичних вправ для

здоров’я, емоційного задоволення, гартування характеру, самовираження та соціальної взаємодії.

Система внутрішнього забезпечення якості складається  з таких компонентів:

 • кадрове забезпечення освітньої діяльності;
 • навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;
 • матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;
 • якість проведення уроків, заходів;
 • моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей).

На основі  освітньої програми закладу освіти, складається  та затверджується  навчальний план закладу освіти, що конкретизує  організацію освітнього процесу.

Заступник директора з навчально-виховної роботи                                                                                                                          М.В.  Гоєнага

Керівник методичного об’єднання вчителів початкових класів                                                                                            Н. А. Мартиненко